Uitkering beƫindigd?

Een uitkering kan om diverse redenen worden beeindigd, bijvoorbeeld omdat sprake is van inkomsten boven het bijstandsniveau. Van onvrijwillige beeindiging is echter eveneens vaak sprake, bijvoorbeeld bij vermeende inkomsten of vermogen, schending van de inlichtingenverplichting of het niet nakomen van andere verplichtingen die volgen uit de Wet werk en bijstand. Soms leidt onderzoek door de sociale recherche tot beeindiging van de uitkering.

Als uw uitkering door uw gemeente ten onrechte is beeindigd, dan dient er direct te worden gehandeld. Binnen zes weken moet een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeente (het college van burgemeester en wethouders), of kan een spoedprocedure bij de bevoegde voorzieningenrechter worden gestart. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit om de uitkering te beeindigen. Het is van belang de spelregels van de bezwaarprocedure goed te kennen.

Is uw uitkering gestopt? Neem dan contact op via het contactformulier van deze website. Een ervaren advocaat informeert u vrijblijvend en kosteloos over de juiste juridische aanpak bij beeindigen van de uitkering.


Huisbezoek

Om het recht op bijstand te kunnen vaststellen, maakt een onderzoek van de woonsituatie onderdeel uit van de aanvraag. Door de meeste mensen die een uitkering aanvragen wordt dit onderzoek als ingrijpend ervaren. Tijdens het huisbezoek wordt gekeken naar aanwezigheid van persoonlijke eigendommen, indeling van de woning, de relatie tot huisgenoten en andere zaken. Pas als u duidelijk kunt aantonen dat u woont op het opgegeven adres wordt een uitkering toegekend.

Van onderzoek naar de woonsituatie is ook sprake als er aan de juistheid van gegevens wordt getwijfeld. Voor een tweede huisbezoek gelden echter een aantal regels, die volgen uit rechtspraak naar aanleiding van eerdere huisbezoeken.

Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek naar de woonsituatie, neem dan contact met ons op.


Betaling opgeschort

Wordt uw uitkering niet meer betaald? Op grond van een onderzoek naar het recht op een bijstandsuitkering kan uw gemeente besluiten de betaling van de uitkering op te schorten. Formeel heeft u nog recht op de uitkering, maar feitelijk ontvangt u geen geld. Een gemeente mag de betaling acht weken opschorten in afwachting van een onderzoek. Daarna kan de uitkering alsnog worden betaald, of terugwerkend worden beeindigd.

Uw gemeente is niet verplicht om een besluit te nemen waarin formeel aan u wordt bevestigd dat er sprake is van opschorting. Als er geen besluit wordt verstuurd, dan kunt u daar toch om vragen. Tegen een besluit waarin de betaling wordt opgeschort kunt u een juridische procedure starten.

Is de betaling van uw uitkering opgeschort? Neem dan contact op via het contactformulier.