Bijstand gestopt? Afgewezen?

Bel gratis een pro deo advocaat: 0800-2457826

Bezwaarschrift gemeente bij einde bijstand of afwijzing aanvraag

(direct uw probleem doorgeven? Klik hier )

Als u het niet eens bent met een besluit van uw gemeente of sociale dienst omtrent uw uitkering dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te komen. Een dergelijke procedure moet tijdig worden gestart, aangezien een bezwaarschrit binnen zes weken na dagtekening door het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats moet zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat niet tijdig wordt ingediend wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het besluit dat aan u werd verzonden in rechte komt vast te staan. U kunt daar later dan niet meer op terug komen.

Als uw uitkering is beeindigd of uw aanvraag is afgewezen, dient u eerst in bezwaar te komen tegen het bestreden besluit, voordat u uw geschil kunt voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Het is van belang daarbij uw zaak goed voor te bereiden. In de praktijk kan een bezwaarprocedure gecompliceerd verlopen, doordat het de indiener niet duidelijk is welke gevolgen bepaalde besluiten kunnen hebben. Niet alleen ontvangt u vaak meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar dient te worden gemaakt, ook is het vaak onduidelijk of een brief aan u als belanghebbende daadwerkelijk een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als niet vanaf het eerste moment aan een belanghebbende duidelijk is welke gevolgen het college voor ogen had met de beschikking, kan dat grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die in de aanvang van een procedure zijn gemaakt zijn door de werking van de Algemene wet bestuursrecht achteraf vaak niet te herstellen indien niet adequaat wordt gereageerd. De Wet werk en bijstand verbindt verschillende consequenties aan bijvoorbeeld herzieningsbesluiten, terugvorderingsbesluiten of andere beschikkingen. Ook kan het voorkomen dat men niet aan de inhoudelijke (feitelijke) redenen voor een bezwaarprocedure toekomt, omdat een afwijzing van een aanvraag berust op gebreken in de aanvraag. Iedere procedure verdient daarom apart en zorgvuldig te worden bekeken, om er zeker van te zijn dat uw bezwaren op de juiste manieren kenbaar worden gemaakt. Een ervaren advocaat kent de juridische valkuilen en kan u hiervoor behoeden.

Als u ontvankelijk bent in uw bezwaren ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Een bezwaarcommissie is verplicht u in de gelegenheid te stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. Ook hiervoor geldt dat het belanghebbenden vaak niet duidelijk is welke gevolgen de toelichting en het ingediende bezwaarschrift uiteindelijk hebben voor de heroverweging in de bezwaarprocedure. U doet er daarom goed aan professionele rechtshulp in te schakelen. Onze advocaten staan u ook graag bij tijdens de mondelinge behandeling ter hoorzitting.

Het college dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op bezwaar, waaruit blijkt of het college uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Bent u het niet eens met dit nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank. Klik voor meer informatie over een beroepsprocedure op 'beroep' in het menu op deze pagina.

Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, en wilt u direct online hulp bij uw bezwaarprocedure? Klik dan op ' direct online hulp ' in het menu op deze site. Een advocaat met ruime ervaring op het gebied van bijstandsuitkeringen staat u graag bij in het geschil met uw gemeente.