Bezwaar maken? Wij helpen u graag

Sozawe Rotterdam - Sociale dienst Den Haag - DWI Amsterdam - Sociale zaken Utrecht - Sociale dienst Almere - Sociale dienst Eindhoven - Sociale dienst Den Bosch - Sociale dienst Apeldoorn - Deventer - Sociale dienst Zwolle - Sociale dienst Schiedam - Sociale dienst Gouda - Sociale dienst Groningen - Sociale dienst Achterhoek - Sociale dienst Amersfoort - Sociale dienst Leeuwarden - Sociale dienst Alkmaar - Sociale dienst Maastricht - Sociale dienst Venlo - Sociale dienst Leiden

Direct online hulp bezwaar tegen afwijzing of einde bijstandsuitkering

Heeft u een besluit ontvangen van uw gemeente  over uw uitkering waar u het niet mee eens bent? 

Maak dan gebruik van onderstaand formulier om snel tegen deze beslissing in bezwaar te komen. Namens u wordt er een voorlopig bezwaarschrift ingediend bij uw gemeente door een advocaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Let op: een bezwaarschrift moet aantoonbaar binnen zes weken na dagtekening door uw gemeente (het college van burgemeester en wethouders) zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat later wordt ontvangen kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Als u gebruik maakt van onderstaand formulier kan dat tot uiterst 7 dagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn. U bent bij gebruik expliciet akkoord met alle ondervermelde Voorwaarden Contactformulier Bezwaar:
VOORWAARDEN CONTACTFORMULIER BEZWAAR

  • U machtigt www.bijstandsadvocaten.nl dan wel de betreffende advocaat expliciet om namens u een voorlopig bezwaarschrift in te dienen en om kennis te nemen van alle gegevens die aan het bestreden besluit ten grondslag liggen. De haalbaarheid en juridische mogelijkheden worden na indiening van een bezwaarschrift en ontvangst van nadere stukken of informatie met u besproken. Aan het indienen van een voorlopig bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Het minimale rechtsbelang bedraagt 500 euro.
  • Een aanvullend bezwaarschrift zal slechts worden ingediend indien dit expliciet schriftelijk met u is afgesproken door de betreffende advocaat en u bereikbaar bent om een procedure te bespreken. Een aanvullend bezwaarschrift zal alleen worden ingediend indien de betreffende advocaat van u aantoonbaar binnen een week na gebruik van dit formulier een kopie van het bestreden besluit heeft ontvangen. Mocht er geen opdracht tot het indienen van een aanvullend bezwaarschrift tot stand komen, dan trekt de advocaat zich terug uit de procedure, en wordt het betreffende college hiervan op de hoogte gesteld.
  • Alle gegevens die u verstrekt dienen volledig en juist te zijn. Wij accepteren geen aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige (contact)gegevens zijn verstrekt. U dient de juiste datum van het bestreden besluit te vermelden, nu dit van invloed is op de bezwaartermijn. U bent ermee bekend dat het verstrekken van een onjuiste datum kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van uw bezwaarschrift. De betreffende advocaat accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid. Als er sprake is van onjuiste of onvolledige gegevens vervalt daarmee de opdracht.
  • U bent steeds bereikbaar middels de verstrekte contactgegevens. Mocht u niet binnen 2 dagen bereikbaar zijn op de door u verstrekte contactgegevens dan zal er geen bezwaarschrift worden ingediend. Bij een reeds ingediend voorlopig bezwaarschrift geldt dat geen opdracht tot het indienen van een aanvullend bezwaarschrift wordt geaccepteerd. De betreffende advocaat trekt zich in dat geval terug uit de procedure.
  • Als er sprake is van meerdere besluiten van verschillende data dan dient u dit expliciet te vermelden.
  • Tegen een besluit van het college aangaande het verstrekken van een voorschot kan geen bezwaar worden gemaakt. U verklaart zich daarmee bekend.
  • De algemene voorwaarden van de betreffende advocaat zijn steeds onverkort van toepassing.
  • Indien sprake is van een bezwaarschrift waarvoor de bezwaartermijn dreigt te verstrijken - er resteert een termijn van minder dan 7 dagen waarbinnen het bezwaarschrift door uw gemeente moet zijn ontvangen - dan geldt een opdracht slechts als geaccepteerd indien dit expliciet en schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt door de betreffende advocaat.
  • Middels dit contactformulier kan alleen een opdracht tot het verstrekken van een voorlopig bezwaarschrift worden ingediend aangaande besluiten die zien op uw recht op bijstand. Andere rechtsgebieden worden niet geaccepteerd. Met vragen kunt u terecht op het algemene contactformulier op deze site.